آشنایی با آیین سیک و بررسی مفهوم خدا در این آیین و نقد آن
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سیکها این مردان دستار به سر و ریش دار که هستند ،آیینشان چیست و وجه افتراقشان با هندوان دیگر چیست؟و خدا در نزد اینان چه مفهومی دارد؟....